Завод за статистику

% ' "Србији, yAcEa je струка готов) најбоље уређена.

· пажња. бро, даје за опстанак и даљи развитак српске

ким

• Од сих грана државне управе у краљевини Од каког:е почело радити на уређењу нове српгне духа б, сулској струци поклањала се највећа.

pes државници. увиђали су врло до-

државе неопходно осигурање правде у земљи, и

„ осигур:љ 2 ar не и „имовне безбедности њених

грађан i.

. Hop caxo да. је судска струка боље уређена

У год осталих „рана државне управе, већ и по своBM ојганима она је на првом месту. Међу Судновницима, има их с потребном квалифи- |

кациј * 4 4 vejumuno више, него ма у којој другој

4

: струп». Т:кб дило je међу судијама, ‘ Li | БОЈИ СУ © kom вису FOAMHE СВРШИЛИ ПРАВНЕ НАУКЕ 168. 6. 64 1889... 67 | · 58 | 1881... 114 26 di 1883 ce. 17 22

5

Према | томе односна размера између · судија. прафника и „воправника била је у години

IE 41868... 2. као 100:103 41869. i o : » 100: 87 1881. .: ~ , 100: 23 1883. 3, 100: 19:

у | јемних. судских златна, ми прелазимо сада |

: на. cab предмет. i _ Судбка статистика. дана je y Србији Бро при-

1

· митивне црироде. Ово се најбоље може увидети

13 табеларнога. дела овогс; списа. Отатистички | HAL, | је судови. о. своме раду подносе; министарству пр,

"тања у животу народном.

/ . (Види Формулар на страни | IV до мађ).

Констатујући. овај "ово ни напредак · у броју |.

роде, нису. (еднообраани

је до сад тако > рађено, кад је судска, статус тако потребна. за "испитивање толиких важи» . | Већина. судских извештаја, које смо. мр требили. „ва овај спис, била је непотпуна. се и у овом погледу једном већ пошло. 1 министарство правде прописало је Формуј. cé прибирање статистичких података 0. KA :. дрлима, који овде у целини | износимо.

педесет и седам рубрика. обухваћено je је потребно као грађа 34 „добру кривичну“ VN стику. Сваки оптужени потанкб и. свест 7 описан с погледом на пређашњи свој живд: дело, за које се окривљује, а на послетку : носно казне која му је пресудом осуђене.

Међу тим готово ни један од судски». ME у: штаја, које смо. ми при израђивању овогд can употребили, "није био израђен према, нар: re "фбрмулару, и, тек за 1888. годину упуће A : : дови, да своје аваштаје улесе према. пре _ истога, гормулађа. и

Ово је дакло главни- узрок, зак

спису износе само, најглавнији моме

WE,J]RIIIOROIGIIŠV BČIiAitTJ

„вичне статистике. . ] 4 | Бољи су нам подаци о oybe

спорова, који су међу тим One

| важности: је | 7 да прикупљање статистиу

сте прописало је министар |

pou формулар, који ог À

HOGEMO. Vo LE. 4

D mt ne mme

nage ovek role nn TE

=:

A не ан.

M

(Вади sé sat ;