Завод за статистику

1 МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ MINISTERE DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE

СТАТИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ — DIVISION DE STATISTIQUE

СТАТИСТИКА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

STATISTIQUE Un

BEOTPA/ZX - BELGRADE | У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ НРАЉЕВИНЕ CPBMJE — IMPRIMERIE DE L'ÉTAT DU ROYAUME Ex 1892 “ У