Завод за статистику

A 27 КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА ОПШТА ДРЖАВНА СТАТИСТИКА

—— "8 Le ——

ROYAUME DE YOUGOSLAVIE STATISTIQUE GÉNÉRALE D'ETAT

BIBLIOTERA S25

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 1934—1935 ANNUAIRE STATISTIQUE

КЊИГА Мр — LIVRE VI

БЕОГРАД — BEOGRAD ШТАМПАРИЈА „РАДЕНКОВИЋ“ — IMPRIMERIE ,RADENKOVIC« 1936