Отаџбина

=;

унив и ј р У^ а ОТАЏБИНА

КШЖШОСТ, НАУКА, ДРУШТВЕНН ЖНВОТ

јЗИАДАН ^ОРЂЕВИЋ

5'РЕДНИК Д-Р ЈК И,ЛАН ј !ОВАНОВИ-К

ГОДИНА ДЕСЕТА КЊИГА ТРИДЕСЕТ ПРБА СВЕСКА 121. 122. 123. и 124-га

У ВЕОГРАДУ У ШТЛМ11ДР1Ј1 КРАЉКВИНК С Р В И Ј К 1&92