Учитељ

УНИВ. БИЕ. ПРЕ А

1 аса · УЧИТЕЉ

ОРГАН

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ГОДИНА ПРВА.

аи А етике

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАД

5 ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

ћ У. јоповић |

учалаељ

БИБЛИОТЕКА СПОБОДАНЋ Ј), ЈОВАНОВИЋА 52 пређашњег конзула

У БЕОГРАДУ

КРАЉЕВОКО-СРПСКА ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА

# 1882