Учитељ

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена ЈЕ годишња: 34 СРБИЈУ 8 ДИНАРА, ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 2 ДИНАРА. ДА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР.

У Београду, 10. Марта 1882 год. _

„ УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ“

ГОДИМА 1. а | У ЈИ О) зе

УСОЕМЕ КОЕН РУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага Учитељ је душа школп.

~ ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ > УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

|

ЖЕЊА» у БЕогРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,> САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Предлог закона о основним школама.

(НАСТАВАК.)

Ми емо казали своје мишљење о томе, кад и у којим случајевима треба, дати издржавање учитељу. Међу тим по закону о учитељским платама и унапређењу који је прошле године донет, стоји, да се сваки учитељ отпушта. из службе кад добије две слабе оцене из | школског рада. Према нашем мишљењу | та би тачка требала са свим да се. измени не само за оне, који су навршили 10 година службете могу добити издржавање у случају „наступиле неспособности“, него и за оне, који нису навршили 10 година уч. службе. У осталом, ако би она одредба, по којој се отпушта учитељ кад добије две слабе оцене, остала и даље, а о давању издржавања усвојено овако као што се

| |

64 и 58-им чланом одређује, онда не

знамо, како би се поступало са оним "две слабе оцене а има 10 год. службе,

учитељима, који су навршили десет го-

дина службе, па добију две слабе оцене, да ли би се у томе случају решавало

"по оној одредби која је прошле године

узакоњена, да се отпусти, или по овој која се овим члановима (57 и 58) тражи,

"да министар може дати издржавање

„по потреби службе“ у случају „наступиле неспособности“ '% По нашем разумевању то би зависили просто од министрове воље. Министар би у томе случају могао да се позове на ону одредбу, која је прошле године донета, и да учитеља отпусти из службе“ по што је добио две слабе оцене; а могао би по овоме предлогу закона, да га неотпусти, него да му да издржавање „по потреби службе“ због „наступиле

| не способности“. И тако би једино од

расположења министровог зависило; да ли ће се учитељу, у случају кад добије