Учитељ

БРОЈ 27.

у Београду, 1 Октобар 1882 год.

годиИМаА 1.

УЧИТЕЉСКОГ Пан ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И | ВАСПИТАЊЕ

ВААСНИХ И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ Нису ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА, ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — > ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снага _ Учитељ је душа школи

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

Пана. СЕ ШАЉЕ ок ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СБОГ УДРУЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ

— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА,> САВАМАЛСКА УдИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Јесу ли наравствене науке данас научне или не.

Енглези под «науком“ разумеју само оне огранке знања, која су код нас и осталих народа позната, тачна и доказна; знања, који спадају у математику, астрономију, Физику, хемију, ботанику, зологију, географију, дакле знања, која спадају у оне науке, које су код нас познате под именом „тачне науке,“ а никако под науком не разумеју знања, која спадају у ове науке историју, психологију, наравствену Философију, метафизику — дакле ове последње они не увршћују под науку. У овоме они имају права, јер кад се мало дубље загледа — и постоји разлика по самој њиховој каквоћи; постоји дакле разлика међу једном и другом граном; постоји разлика, јер знања која ми имамо из прве гране — та знања су пречишћена и доказана, или ако нису доказана, за њих се зна да су ис-

тинита, а наша знања из ове друге групе, поред тога што нису доказана, незна се, да ли су истинита и да ли ће се по времену доказати да су истинита или не. Н. пр. узмимо ма шта из прве гране знања, која спадају у тачне науке и која, се код Енглеза увршћују у предмете, које разумеју под науком; узмимо н. пр. ово: човековом је организму потребна храна или потребан је ваздух; или ово: мож да ће се временом наћи другше од данашњега чиме се човек храни — другше или друго, што ће човењу служити за храну, вао данашњи леб месо и т.дД. или напослетку ово: човек без хране не може живети.

У овоме, што мало пре напоменусмо не може вам нико спорити. Спора може бити само у овоме, н. пр. «по времену

може се наћи друго, што ће човеку