Учитељ

Ерни о ке

ид им У Београду, 20 Октобар 1882 год.

ГОДИМА |.

СОБА РУ ДМ ЕР

Р УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСЦИХ МО ИЗДАВАЛАЦ „, УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1: 10. 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ;-А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРА-

ниХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снага Учитељ је дума школи

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ » ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског УДРУЖЕЊА» У Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ

— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

18

ОБРАЗОВАЊЕ И ШКОЛА.

(СВРШЕТАК)

Џи.

И тако лакле, само се онај човек може назвати образованим, који има бар основне, главне појмове о природи, човеку и друштву. Па коликоту може школа да учини, колико може школска, настава помоћи човеку, да постане образован '

Да видимо најпре шта, човек треба да зпа о спољној природи, а колико међу тим знања о њој даје сувремена, школа. Кад се рече спољна природа, ту се разуме биље и животиње, земља, појави у ваздуху (или т. 8. метеоролошки појави) и звездано небо. О свему се томе, мање више, учи у данашњим школама. Али шта се учи“ Биље и животиње изучава се у Јестаственици, и то у главноме описују се само оне биљке и оне животиње, које данас но-

.

" стоје. Међу тим, за потпуно образовање то је недовољно. Још у првоме свом добу, када се је тек извукао из животињства, човек се није задовољавао само тиме, што ће познавати створове које види око себе. Како ли су еви ти створови дошли на земљу % Да ли је кад год земља била без биља и животиња, или су можда ови предмети на њој од вајкада7 Ето то су питања, којима се је човек занимао чим је дошао на земљу. Да је то истина, доказ су релиђије. И у најстаријим верама говори се о постанку света, па ту се говори како су на свет дошли и биље и животиње. У данашњим се школама говири нешто о постанку света и о постанку земље (уз математични земљопис и уз геологију), али о томе како

су постали и како су се даље разви •