Учитељ

ВРАГО

ћ 59»

Па „2 ~ а ЗААОВИК И ИЗДАВАЛАЦ

У БЕОГРАДУ, 20 ЈАНУАР 1888 И ј

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

ТОДИНА П.

У

А

Удружење је снага Учитељ је душа школи

1. 10. 20. Цена је листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 56 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ,

4, ПРЕТПЛАТА СЕ шаље > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. РуКОПИСИ СЕ ШАЉУ -— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

0 изучавању зоологије.

АЕКЦИЈА прОФ. Хекслнја. пРЕВОА С РУСКОГАа.

Природном историјом или јестаственицом, обично називају изучавање особина прирсдних тела, која су позната, као минерали, биље и животиње; науке, у војима :е прикупљено све знање, што га је човек стеко о тим предметима, обично се зову „натуралне“ или природне (у ужем смислу) науке, за разлику од других, Т. 8. „Физичких“ наука, а људи, што се специјално тим наукама баве, зову се „натуралисте«“.

Линеј је био натуралиста у широком смислу речи и његова „Зузетша КХобигае“ била је природна историја, у најширем значењу тога термина. У томе делу велики методички ум је обухватио био све, што је тада било познато о минералима, животињама и биљу. Усљед огромног покрета, који је Линеј створио у изучавању природе, постало

је немогуће да ма ко напише другу „зузђета Мафигае“, и веома је мучно да ма ко буде натуралиста такав, какав је био Линеј. _ Ма колико да су велики успеси, што су их учиниле све три науке — делови природне историје, ипак не може бити ни најма :е сумње, да су се з6ологија и ботаника куд и како више развиле, но минералогија; а изгледа, као да се под „природном историјом“ све випе разумевају само ове две науке, које су се високо уздигле над трећом, и као да име „натуралиста“ све више значи само човека, који искључиво проучава строј и радње оргапизма. На послегку било то овако, или онако, али тек не подлежи ни најмањој сумњи, да је прогрес знања мало по мало увеличао растојање међ минера-