Учитељ

__БРОЈ 7. ___У о БЕОГРАДУ, 1. МАРТ 1888 БОДИНА П.

НО 1 А 4 ЈЕ. · ООРАЗАЈЕЧ | УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

а,

А СИ “ . :: У :

Удружење је снага —

ВААСЛИХ И ИЗДАВАЛАЦ „,УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи

1 1 ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: а а СЕ ШАЉЕ ак ОДБОРУ УЧИТЕЉ0. Цена је листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУ- СЕОГ УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ -— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА,>

СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ГООПОДСКА УЛИЦА БР. · 20. у БЕОГРАДУ.

ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРА- Ф

НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ. Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ОДБОРИМА „УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА“ ИМ СВИМА ПРЕТПЛАТНИЦИМА „УЧИТЕЉА“.

Г,. Никола Р, Поповић, овдашњи учитељ и досадањи уредник „Учитеља“, због својих домаћих незгода дао је оставку на уређивање овога листа, На његово место НЕ је за уредника г, Милош Велицки, овд. учитељ,

Фебруар 1889, г. Београд, Реданциони одбор.

0 изучавању зоологије.

ЛЕКЦИЈА ПРОФ. Хекслија. пРЕВОД С Рускога.

(СВРШЕТАК.)

Све, што литература може да даде, | задобити ни један од бољих дарова наможе се добити читањем и практичким | уке. На против велика добра, која даје вежбањом у писању и говору, али ја | научно васпитање, како у смислу лини мало нећу преувеличати ствар ако чног развића, тако и у смислу задо-

кажем, да се тим срествима не може | бијања Фактичног знања, зависе од тога,