Учитељ

БРОЈ 8.

; 4ћ - ; = +. = |“ =.

_У БЕОГРАДУ, 10. МАРТ 1888

ТОДИНА П.

> ' УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСКИХ И ИЗДАВАЛЉАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; 3А ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ,

„ УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >» ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи бЕ ШАЉУ

— УПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА,» ТОСПОДСКА УЛИЦА БР. 20. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Психологијау школи.

(по НЕМАЧЕОМ.)

+

У науци већ је у велике примљена доктрина : универзална. влала Физичких агенција над организмима. Овде потпада и сам човек. Његова слободна, воља, која је до јако са свим независно уређивала све човечанске послове, срушила се пред челичношћу математичких закбна, који владају у природи. Сви појави његовог механизма само су одговори на спољне утицаје, а његова свест, у крајњој анализи, развила, је се из чисто механично-рефлективних кретања. Увупност тих покрета, схвађена је као нешто засебно (дух), које управља телом, што је у самој ствари врло погрешно ехватање, које је Физиологија оборила. Све те појаве назвате су духовне појаве. Оне су у

суштини нераздвојно везане за организам, а за себе узете чине област појава коијима се бави пситологија. Она проучава како њихов узрок, тако и њихове узајамне односе. Као год што се песник мора да упозна са речју као основним елементом својега посла; као год што музичар мора да је познат са законима акустике у опште а посебице асонанцијом појединих звукова ; као год што сликар мора тачно познавати законе у појавама светлости; — исто тако мора и васпитач у настави, васпитању бити потанко упознат са духовним појавима, чије је познавање од пресудног злачаја по целокупни васпитачки успешан рад. Прошло је доба укуса када је се стављало васпитању као циљ да васпитника истеше по не-