Учитељ

БРОЈ 17. У БЕОГРАДУ, 10. ЈУНИ 1888 _ ГОДИНА П. >

Ић

ЗСЖО чиије 'Т ТЕ 598

Удружење је снага —

ВЛАСПИХ И ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи

10. 20. „ 1алази тв ТРИПУТ МЕСЕЧНО: И Таљ СЕ ШАЉЕ Меланом ОДБОРУ УЧИТЕЉ1. на ЈЕ листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУ- свог удружења» у Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ | ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ И8 _ УПДАЋЕНИМ ПИСМИМА — уУРЕДПИШТВУ «УЧИТЕЉА» ОРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 | ГОСПОДОКА УЛИЦА БР. 20. у БЕОГРАДУ. ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА претплатпике из стрА- у МЕ пиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ. Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Народна просвета у здруженим државама северне Америке.

од је. Миропољског.

(плоават)

ЊЕ | зор мора сада, а и дуго ће морати, да Школски надзор. буде у најтешњој свези са васпитањем Озбиљан педагошки надвор над шко- | у свакој земљи, која цени ту ствар. А лама саставља једну од битних чиње- | пошто Америка ту ствар цени више ница успеха и напретка школа. Тај | него икоја друга земља на свету, то надзор не би био потребан, кад би сви | је у њој педагошки надзор развијен до

управници школских завода и сви на- | велике савршености. ставници и васпитачи имали потпуно Цељ тога надзора двојака је: да се опште и специјално-педагошко образо- | стара о испуњавању општих правила вање, кад би они при том били људи | и прописа, које је педагошки савет извеликих моралних особина, кад би испу- | дао а народна скупштина одобрила ; и · њавали часно свој задатак и кад би при | друго, да пази да се при настави упоњом местни становници били просвеће- требљавају најбољи методи (ако су ти ни људи, који би готови били да учи- , методи непознати, то им се они саопне све жртве за просвету. Но пошто. ште), и у опште да пазе да разултати наставе буду добри; уз то се претпо-

тога у ствари нема, то педагошки над-