Учитељ

БРОЈ 1

А и Ри

У БЕОГРАДУ 10. ЈАНУАРА 1885.

_ ГОДИМА ту,

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЉАЦ „УЧИТВЉСКО УДРУЖЕЊЕ |

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО : 1. 10. 20. Цена јЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 34 по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5

ЗА ПРЕТПЛАаТНИКЕ ИЗ | ФОР. ГОДИШЊЕ.

6

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је впога Учитељ је душа школи

"Пре ТИДАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ТИ-

СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» Добрачина ње (ОВ 84.

Букописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УЧИТЕЉСКА ВЕЋА

Већ се навршује две године дана, како је ступио у живот нов закон

о „Основним Школама“. И по њему се врши шта је којим чланом паре-. ђено.

Познато је, да се сви закони пишу доста завијено, и да уза сваки закои иде још и министров распис „ којим се објашњавају неки чланови закона, и даје упуство вршиоцима закона како треба да га разумеју и' примене у пракеси — Па иу овом закону „о основним школама“ законодавац је ставио у дужност, г. минисру просвете и црквених послова, да неке чланове објасни учитељима и да изда упутства како их треба разумети и вршити.

Најбоље би било да у закону и небуде

нејасности завијености и празнине, него |. | радили,

Да се сваки закон напише разумљиво,

и сваком члану изказати опширније све +:

лама“,

| што треба радити, па им не би требало

објашњења. Нарочито би требало просветне законе прецизније писаги. И чим закон ступи у живот да буду примењени одма, и сви чланови закона, не чекајући министровог објашњења. Ако ли су пак нужни расписи и објашњења, као што је у обичају, то би требало и они одма да изађу са законом.

Овако чекајући на г. министров распис и упуство, остану неки чланови за дуго непримењени.

Тако, у закону „о основним шконеки су чланови добили објашњења или упуства (где је требало) у своје време; а два члана очекују већ две године дана, свог објашнења и упутство

· од г. Министара.

По њима учитељи још ништа несу нити раде. То су 58 и 59 чл. који говоре о учитељским већима.