Учитељ

БРОЈ 9. У БЕОГРАДУ 81. МАРТА 1885. година ту.

Ро РК Јар му ДАНИ НИ пау и и и

А, о МИ Ш 7 (у -

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА а Е И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је еусга ВлАСНИХ И ИЗДАВАЛАЦ »УЧИТЕЉСКО УДРУ ужањЕ Учитељ је душа школи ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО ђ ит ТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕ а оном“ одвбруа | у

Бкограду. Рукописи св тАЉУу — у ПЛАЋЕНИМ тиСМИМА — УурЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА прЕТПЛаТНИКЕ из улица бр. 34.

7 10. 20. 30. Цена ЈЕ листу : ЗА тОдДИНУ 10 34 по 5 дни. зЕ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 Фор. годишње.

Рукописи СЕ НЕ-ВРАЋАЈУ,

НЕНОЛИКО РЕЧИ 0 ШКОЛСНОМ ле

Штовани књижевник г. М. Ђ. Ми- | амеру, што је школин опстанак и налићевић, рекао је у својој једној књи- | предак дао у рукеу неколико самоме жици ово: „Најлешпе установе остаће | народу. Законодавац му је дао, миссвуд мртва хартија, ако у грађана не | лећи да ће народ сам боље порадити буде зреле свести, просвећеног родо- на својој ствари кад му је пред Буљубља и грађанских добродетељи“. ћом, него ма која власт. Законодавац

Кад је данашњи закон о основним је своје учинио. Данас пак видим из школама ступио у живот, ми смо га посљедица, да не иде све рахат по дочекали са радошћу, видећи у њему | овом закону, као што смо очекивали. далеко темељније земљиште, како за | Узрок овоме тачном не вршењу запроглас саме школе, тако и за осигу- | кона, лежи у самом степену развијћа рање положаја самих учитеља. Данас оних, којима је дато да га у дело пак кад се закон исти примењује, ви- | приведу. дим, да иде доста лабаво, и да би

Овде заузимљем школске одборе у требало неколико чланова изменити, -

варошима, варошицама већим, као и | оне у николико, који су састављени | • | само из једне политичне општине.

Као учитељ скоро једанајест година, знам, какви су били школа и учитељ за време старатеља школских. Сад пак као управитељ и пословођа за ове две године знам потпуно рад одбора школ- | означена су у члановима; 21, 22, 23, ског. Законодавац је имао племениту | 26, 28, 29,80. 328, 39. #64.

Дужност и права школеког одбора