Учитељ

БРОЈ 8:

У Београду 10 Маја 1886

ГОДИНА У.

А Га а ха де.

Излави три пут мебечно: 1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

—>>— |

ПрЕТИЛАТА ШАЉЕ СВ УРЕДНИШТВУ „УчитЕље-лА, Спасов-

СОКА УЛИЦА Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Све што живи, развија, се. Свако спо_ љашње намерно помагање томе процесу, упливише на њега — сачињава већ вештину развића. А чим ја само почнем мислити о тој вештини, то мислим и о достигнућу у њој могућег савршенства, — виртуозности, која и увенчава свако право предавање, које образује.

Шта је нужпо, па да се то савршен-_

ство достигне и испуни:

Прво : дар буђења, способност управити силе васпитаникове ка раду, пробудити у њему пажњу и чежњу, клон изазнати саморадњу код васшштаника ;

Друго: довољно познавање нужног материјала ;

Треће: распоређење материјала, саобравно индивидуалноме кругу знања веспитаника, умети довести у свезу знање које се саошштава са знањем које васшштаник већ има, не прелазећи у томе моћ његовог схватања и познавања и његову тачку гледишта ;

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ВИРТУОЗНОСТ У ВЕШТИНИ ПРЕДАВАЊА

Четврто: умети још за раније поставити поредак, који је нуждан при евакоме предавању, за лакше представљање и појимање, који ће — поредак —— бити такав, како ће васпитач своје васпитанике увек лако моћи имати у прегледу, а тако исто и то, што у почетку не може бити усвојено са математичном тачношћу, умети га при предавању променити, не упуштајући при том из вида главну цељ'.);

0) Гете, дубоки познавалац људи и педагог, даје нам сљедујућа правила : «Узмите, предмет, материју, појам, назовите га како хоћете, усвојте у себи потпуно оно, што сте узели, разјасните га, са свију страна, — тада ће вам бити лако у разговору дознати од деце, шта ву себи од саопштеног им знања усвојили и које се стране дотичног предавања још треба дотаћи. Одговори дечији у први мах биће и не довољни и не тачни, те за то је потребно да вашим згодним питањима обраћате њихов ум и ток мисли у правцу који ви у предавању желите. Ако се ви не размимоиђете са вашом тачком гледишта, то ћете и то достићи, да

ће деца мислити, појимати и убедити се у ономе у

чему је и како предавач желео. Велика погрешка 6