Учитељ

БРОЈ 18. У Београду 20. Септембра 1886

ГОДИНА 7.

Јчитељеког удрунења за образовање и васпитање

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-д, Спасов СКА УДИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

злази три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ВА ГОДИНУ 10 дИН., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

|—-——

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШЕОЛИ

УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА

Главни Одбор учитељског удружења на своме четвртоме састанку од 2. Септембра ове године решио је: |

1. Да цена листу „Учитељу“ буде иста и за чланове удружења, а улог да се сведе на шест динара годишње;

П. Да се сви учитељи и учитељице позову да што пре приступе. образовању месних зборова и купљењу улога; ш

ИТ. Да се свима учитељима напомену у изводу важнији чланови закона „о удружењима и зборовима“, којих се имају придржавати приликом установљавања месних зборова.

Све ово доставља се учитељима и учитељицама ради знања и позивају се да што пре приступе образовању месних зборова, купљењу улога и претилате.

7. Септембра 1586 год.

Београд. Главни Одбор.

Важнији чланови закона о удружењима и зборовима јесу ови: ; Чл. 8. вели: Ако државна власт не би одобрила удружење може се у року од 60 дана поднети жалба министру унутрашњих дела, а противу његовог решења —

Државном савету. Чл. 9 вели: Ако би се што у уређењу удружења мењало, с променом ће се поступити као с првобитним уређењем. (Треба да се о свему извести најближа, др-

жавна власт.