Учитељ

БРОЈ 19. | У Београду 1. Октобра 1886 ГОДИНА У.

а а ада сат]

– РГАН ут урне рог | поститање

влави три пут месечно: 5] ПРЕТШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, Спабов

1,10 и 20. Цана тв дисту: ЗА годину 10 дин., 3А "ОВА улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ пиому.

по године 5 дип. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

Рукопис · СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

|

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША школи

УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА

Главни Одбор учитељеког удружења на своме четвртоме састанку од 9. Септембра ове године решио 461

Т. Да цена листу „Учитељу“ буде иста и за чланове удружења, а улог да се сведе на шест динара годишње;

П. Да се сви учитељи и учитељице позову да што пре приступе образовању месних зборова и купљењу улога; и

ПТ. Да се свима учитељима напомену у изводу важнији чланови закона, „о удружењима и зборовима“, којих се имају придржавати приликом установљавања месних зборова.

(ве ово доставља се учитељима и учитељицама ради знања и позивају се да што пре приступе обравовању месних вборова, купљењу улога и претплате,

7. Септембра 1586 год.

Београд. Главни Одбор.

Важнији чланови зекона о удружењима и зборовима јесу ови:

Чл. 8. вели: Ако државна власт не би одобрила удружење може се у року од 60 дана поднети жалба министру унутрашњих дела, а противу његовог решења државном савету.

Чл. 9. вели: Ако би се што у уређењу удржења мењало, с променом ће се поступити као с првобитним уређењем. (Треба да се о свему извести најближа државна власт.