Учитељ

БРОЈ 25.

чв ја

жал = а 5 ~

Излази три пут месечно:

16 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

ЈЕ Београду 1. Децембра 1886

ЈЕ ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељел, СОкоп= ЉАНСКА УДИЦА. Рукописи с СЕ шаљу У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ НЕ _ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈБ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи -

ПЕДАГОШНА и МЕТОДСНА ПИТАЊА

6 Француског од К. Џ.

Изложите ваше појмове о настави читања у основној школи по овом плану:

а). Да читање буде срество за образовање џи васпитање,

6). Да јасно разликује: 1" основно читање, течно читање ш брзо читање; — 2% метод основног читања , метод течног чатања и метод брзог читања.

в). Да се укратко треставе усмена или писмена вежбања која се могу извести из: 1" лекције основног читања; · 20 лекције течног читања и 39 лекције брзог читања.

г). Да се јасно означи улога читања у настави међ осталим партијама програма.

+ Читање је без сумње грана учења најважнија у програму основне наставе, не само што оно има велике практичне

"ство,

вредности, већ тако исто и због тога што је оно врло важно срество за образовање и васпитање.

Његова важност као срества за образовање јесте толика, да се овај одељав не би могао изоставити, а да се у исто време не уништи вештина писања, правопис и граматика; с друге стране, треба имати на уму, да би било тешко, без овог специјалног посла, изучавати, задржавати у свести а нарочито опомињати се већег дела из осталих грана науке, као: историје, географије, аритметике итд. Најзад, читање је оно срекојим ученик може, по изласку из основне школе, да очува и сам 60бом да увећа знање из кога му је учитељ у школи дао основа.

Читање, као васпитни чинилац, упливише моћно на дух и срце дечије, по-