Учитељ

БРОЈ 18 У Београду 10. Маја 1887 ГОДИНА УТ

а.

ГА Ио

| пр МЕ и Ма 5 и

Р

итељеког удружења. 94. 0бразовањ

2 ЈЕ Васпитање

Излази три пут месечно: | на ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, Скоп-

1. 10 и 20 ЦЕНА ЈЕ листу: 84 ГОДИНУ 10 дин ЗА 5 ЉАНСКА улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ У 29. : ' : 54 5

ПО ТОДИНЕ

дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

а ВАЛ Пат у ПИ а а А ЕР ПЕН

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

· Главни Одбор учитељског удружења на своме ХТХ, састанку од 28-ог Априла 1887 год. донсо је ове одлуке :

1 Умољавају се сви пододбори учитељ. удружења да прате чланске улоге Главном Одбору према 24 члану „правила учит. удружења.“ 14

Изабрани чланови 15-це за израду пројекта за реорганизацију основне школе, умољавају се: да се договоре о времену и“ месту састанља и да тако заједнички изврше поверени им посао, а израђени пројекат прати Га. Одбору, како би га благовремено могао одштампати и

пл Умољавају се сви Пододбори учит. удружења, а и поједини учитељи, да прате Главном Одбору минерала и биљака из своје околине, ва изложбу при

ТУ учитељекој скупштини, а по свршеном раду скупштинском раздаће се учитељима оних школа, у чијој околини нема таквих минерала и биљака,

Главни Одбор.