Учитељ

БРОЈ 15. У Београду 20. Маја 1997 _ ГОДИНА ПА

ма

ПРЕТШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, СБопЉАНСКА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ Писму

Излази три пут месечно:

ајо 1, 10 и 20. Цена јЕ листу: ЗА годину 10 дин., ЗА ЈЕ

по ГОДИНЕ 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукопиоп | СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА

Главни Одбор учитељског удружења на своме ХГХ. састанку од 28-ог Априла 1887 год. донео је ове одлуке:

1. Умољавају се сви полодбори учитељ. удружења да прате чланске улоге Главном Одбору према 24 члану „правила учзит. удружења,“

П. Изабрани чланови 15-це за израду пројекта за реорганизацију осн. школе, умољавају се: да се договоре о времену и месту састанља и да тако заједнички изврше поверени им посао, а израђени пројекат прати Гл. до како би га благовремено могао одштампати и

Ш. Умољавају се сви Пододбори учит. удружења, а и поједини учитељи, да прате Глав, Одбору минерала и биљака из своје околине, за изложбу при. ТУ учитељској скупштини, а по свршеном раду скупштинском раздаће се учитељима оних школа, у чијој околини нема таквих минерала и биљака.

ТУ. Г.г. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају платиће члански улог почевши. од 1. Јануара ове године. По свршеном упису добиће

чланску карту. и Главни Одбор.