Учитељ

. БРОЈ 16. У Београду 1, Јуна 1887 ГОДИНА У

Увертира ратара рАвие арена цраитиа параван И ар АВАРА РРА ДРАРАР ДРУМ РАДАРА МАРА АОАУМА УДАЛА АВАРИ НАДИ

Излави три пут месечно: | ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчЧИтЕљЉ<-А, Окоп1. 10 и 20. Цена ЈЕ дисту: ЗА ГОДИНУ 10 дин., ЗА +» ЉАНСКА улица. Рукописи бЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ у у ; : М 65

по године 5 дин. ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА

Главни Одбор учитељског удружења на своме ХЛХ. састанку од 28-ог Априла 1887 год. донео је ове одлуке:

Т. Умољавају се сви пододбори учитељ. удружења да прате чланске улоге Главном Одбору према 24 члану „правила учит. удружења.“

П. Изабрани чланови 15-це за израду пројекта за реорганизацију осн, школе, умољавају се: да се договоре о времену и месту састанља и да тако заједнички изврше поверени им посао, а израђени пројекат прати Гл. Одбору, како би га благовремено могао отштампати и -

11. Умољавају се сви пододбори учит. удружења, а и поједини учитељи, да прате Глав. Одбору минерала и биљака из своје околине, за изложбу при ТУ учитељској скупштини, што ће се по свршеном раду екупштинском раздати учитељима оних школа, у чијој околини нема таквих минерала, и биљака.

ТУ. Г,г. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају платиће члански улог почевши од 1. Јануара ове године. По свршеном упису добиће

чланску карту. У Главни Одбор.