Учитељ

БРОЈ 12. 7 Београду. 10. а 1857 ГОДИНА МТ

а

ОРГАН Јутаљакг јуре и права (лутање

Излази три пут месечно: : Пе ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-лА, СОкоп219. а ЉАНСКА улица. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

1,10 и 20. Цена је листу: ЗА годину 10 дин., ЗА по МА Б дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА _ Рукопиоп СЕ НЕ _БРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УчЧНТЕЉ ЈЕ ДУША школи

_ ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА

Главни Одбор учитељског удружења на своме ХХ. састанњу а према. 27 члану „правила учитељског удружења“ донео је ову одлуку:

"Да се М-та учитељска скупштина отвори 2. пара 1887 године у Београду.

Ово решење јавља се свима члановима удружења ради знања.

· Главни Одбор учитељског удружења на своме ХЛХ. ЈУ, од 28-ог Априла 1887 год. донсо је ове одлуке:

1. Умољавају се сви пододбори учитељ. удружења да чланске улоге Главном Одбору према 24 члану „правила узит. удружења.“ “ П. Изабрани чланови 15-це за израду пројекта ва реорганизацију оси. школе, умољавају се: да се договоре о времену и месту састанка пи да тако заједнички изврше поверени им посао, а иврађени пројекат прати Га. Одбору, како би га благовремено могао отштампати и

11. Умољавају се сви пододбори учит. удружења, а и поједини учитељи, да прате Глав, Одбору минерала и биљака из своје околине, за изложбу при ТУ учитељској скупштини, што ће се по свршеном раду скупштинском раздати учитељима оних школа, у чијој околини нема таквих минерала и биљака,