Учитељ

БРОЈ 19. У Београду | Јула 17 ГОДИНА 1

И о ет Де

НИ а ОРГАН

" Уитвљону Јдрјнења 1 Оровање и | паситање

Излази три пут месечно: "и ЏПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, Скоп-

р ђ 10 и 90. ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: ЗА ГОДИНУ 10 ДИН., ЗА 5 ЉАЦНСКА УЛИЦА. ПБ СЕ ШАЉУ У ПЛАЂЋЕНОМ ПИСМУ

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ. 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША Школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

Т. Главни Одбор учитељског удружења на своме ХХ. састанку а према 97 члану „правила учитељског удружења“ донео је ову одлуку: Да се |У-та учитељска скупштина отвори 2. Августа 1887 године у

Београду.

П. Умољавају се пододбори Удружења, који још не послаше улоге и

спискове чланова, да то што пре учине, како би се могли спремити тачни рачуни

за идућу учитељску скупштину.

И Ру. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора, или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају платиће члавеки улог почевши од 1. Јануара ове године. По свршеном упису добиће чланску варту. -

Главни Одбор.