Учитељ

пе" 22. а Е |", Београду 1. Августа 1657 годин 4

Јутељеког рум | и Орана у литења |

+ ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕљ<-А, Скоп+ ЉАНСКА УЛИЦА. Бувописи с св ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Излави три пут месечно:

-1, 10 и 20. ЕнА ЈЕ листу: 8А ТОДИНУ 10 дин. 34 по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА · _ Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ 28 СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШЕОЛИ

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСНОГ УДРУЖЕЊА

Т. Главни Одбор учитељског удружења на своме ХХ. састанку а према, 2 члану „правила Уа удружења“ донео је ову одлуву: Да. се М-та учитељона свупштина отвори 2. Августа 1887 године у

Београд.

ПЦ. Умољавају се пододбори Удружења, који још не послаше улоге и спискове чланова, да то што пре учине, како би се могли спремити тачни рачуни

за идућу учитељску скупштину.

ТИ. Г.г. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу "се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају илатиће члапски улог почевши од |. Јануара ове године. По свршеном упису добиће

| члансву карту. Главни Одбор.