Учитељ

_БРОЈ 26. “ Београду 1. Септембра 1887 __ ГОДИНА

3 1

554

ЧИ!

НЕ | а Н – МИтаљск Урне 8 Обров И волитање

"Излази три пут месечно; ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчЧИТЕЉеА, Скоп-

| "0 и 20. ЦЕНА ЈЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 ДИН., ЗА _ УЛИЦА. Пао СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА __Рукопиои о СЕ ШЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СПАГА Учитељ ЈЕ ДУПА школи

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

и

1. Чланови Главног Одбора Учитељског удружења састали су се 3, бептембра ове године ради конституисања.

После конституисања г. г. Никола Р. Поповић и Димитрије Путниковић дали су оставке на чланство Главног одбора, које су им и уважене. На место Н. Р. Поповића изабрат је г. Ђорђе Николић, учитељ из Београда, а место г. Џутниковића оетало је за сад непопуњено.

После овог избора приступило се новом конституисању: За председника изабрат је г. Филип Видаковић, за подпредседника. г. Коста Петровић, за благајника г. Ђока Николић; а за деловође: г. Мих. М. Протић и г-ђица Савка

Радичевићева.

За чланове редакционот одбора изабрати су: г.г. Михаило Протић, Јова Д. Јовановић, Коста Петровић, Радул Вељовић и Благоје Недић,

Главни Одбор.

П. Чланови Редакционог одбора држали су први састанак 4. Септембра, на ком су за уредника „Учитеља“ изабрали г. Косту Петровића.

Редакциони Одбор.