Учитељ

| 7 7 / : | 4 2 | ДФТ У Ила ф 7 У вјања +" 4"

УЧИТЕЉ |

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУБВЕЊА

ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВААСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Коста јетровић ;

УЧИТЕЉ. ОВЕСКА ЗА МАР, (2)

ГОДИНА (2. |

БЕОГРАД,

ШТАМПАНО У КРАЉЕВСКО-ОРИСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ,

1890.