Учитељ

“ УЧИТЕЊ

ОРГАН УЗИТРТЕЉСКОГ УДРУЗЊЕЊА

__ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК и ИЗДАВАЛАЦ

_УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

са

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Милош Вемицки,

УЧИТЕЉ.

7 4

СОВЕСКА ЗА ОБТОВАР / 70

% о | ГОДИНА 1Х.

БЕОГРАД. ШТАМНАНО у КРАЉЕШСКО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ.

1890.

_