Учитељ

ин ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРТАЋ

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

век . СВЕСНА — ГОДИНА ХН.

ФН РУМР 1898.

> —————

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

Ф УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Мих. Јовић, Урош Благојевић, Свет. Вучовић, Д. Ј. Соколовић, УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

и УРЕДНИК Д. 1]. ПУТНИКОВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

БЕОГРАД Штампарија Светозара Николића, (горња Јованова ул. бр. 98.) ! 893.