Учитељ

ПЕДАГОШКо- ЕЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА.

7;

9 СВЕСНА. — ГОДИНА ХИ. у а Е МАЈ 1894.

Шо

Ввиасник И издАВАЧ |

УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

АЕ КИНЕ пе

УРЕЂИВАЧКИ_ ОДБОР:

"Л. Ј. Обрадовић, Ст. С. Станишић, Мих. Станојевић, Јован П. Јовановић учит. у БЕОГРАДУ, Б. Јовановић учит. у ПАРАЋИНУ,

И и

УРЕДНИК Ћ. С. Којић

– - УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

- БЕОГРАД НА ВРЕЊА БА ДИКА ЛНЊА ШТАМПАРИЈА 1894.