Учитељ

СВЕСКА 8. — БЕОГРАД 1895. ЈАНУДР — ГОДИНА Х1У.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГТОШКО- КЊИЖЕВНИ 1001

УСПРАВНО ПИСАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,

(ЧИТАМО НА ПОЖАРЕВАЧКОМ УЧИТЕЉСКОМ ЗБОРУ) о: 0

А

Доказало се већ, да учитељи основних школа нису тако конзервативни елеменат, као што се у опште та махна, може пришити другим друштвеним слојевима. Разуме се, да ја овде мислим на оне учитеље из учитељске школе и других завода у којима се педагошка опрема даје. Оно коло старих учитеља, неприступачних новинама, ограничених на онај узак круг знања и дресуре по угледу на још старије претходнике им, — такво коло учитеља готово је изумрло, или ако се баш и налази који изузетак он је, по сили околности, морао да се прилагоди новим захтевима основне наставе, новим принципима педагошким.

Услед тога, свака нова мисао у области наставе и васпитања налази довољно присталица, да се може успешно развијати и на практици опробати. Ако по гдекад наиђе на какве препоне, или се покажу тешкоће увођењу у живот и практику, то се тежи отклањању тих тешкоћа, остваривању услова у којима се дотична мисао може применити. Нема више оних опрезних наставника, који су свакој новини школска врата затварали, чим би дознали, да се про-

УЧИТЕЉ 25