Учитељ

СВЕСКА 12. — БЕОТРАД 4895. МАРТ — кодинА ХЛ.

__УЧИТЕљЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВНИ ДИСЛ

КАКВЕ 69 ДАНАС НАШЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, И КАКВЕ БИ ТРЕБАЛЕ ДА 69, ПРЕМА НАШИМ НРИЛИКАМА :)2)

а

господо,

Уз питање „ћЉакав је положај учитеља у нас

_ данас, и какав треба да је, којим је се бавила Х.

| учитељска скупштина, стоји у непосредној близини и

_ питање: „Лакве су данас наше школске зграде и

какве би требале да су према нашим приликама,“

__ које је стављено на дневни ред ХЛ учитељској скупштини

да га претресе и расветли. Ово су управ два беочуга

"на дугачкоме ланцу многоструких и важних питања,

којима је крајња сврха напредак и савршенство основне наставе.

Питање о школским зградама изгледа на први поглед, да је просто и једноставно, и да с тога, не изи_ скује ни дубоких ни многих студија, па да се привреде

4) Ово је расправа читане на ХЛ Учитељској Скупштини и'награђена са 150 динара, Ур.

2) Од кад ми је стављен у задатак овај посао, па до састанка екушитине, нисам имао довољно времена, да бих могао ову тему пецртно обрадити. С једне стране то, а е друге –- имао сам на уму и краткоћу трајања учитељских скупштпна, и незгоде, које потичу услед дугачких и опширних расправа. Због свега тога старао сам се, да предавање заокруглим и сведем на најпогоднији обим. Тежеђи томе, старао сам се уз то, да не изоставим педирнуто ни једно значај-

Бије питање из области ове теме. Мислио сам, да ово шитање разрадим после

УЧИТЕЉ – 38