Учитељ

СВЕСКА 15. ____— БЕОГРАД 1696. АОРИЛ — | ГОДНИА Ху.

ПЕДАГОШКО ИСКУСТВО

од Ј. МИОДРАГОВИЋА

Рад у школи или Школски рад заузима особити положај међу осталим предметима у Учитељској Школи. Он се једном страном наслања на теорију и Методику, а другом чини прелаз, основу или темељ педагошкоме раду, наставничкој пракси. Он је најбоља основа теорИске спреме. Он њу расветљује, утврђује и проширује. Што је у теорији било тамно, овде се расветли, што је било нејасно, овде буде јасно; што је било неразумљиво, овде буде разумљиво; што је тамо било лабаво и површно, овде се утврди ; што је тамо било узано и плитко, овде. се прошири. Он служи као обнова и свима другим предметима. Ученици Учитељске Школе држе у вежбаоници предавања из свих наставних предмета и том приликом обнављају и оно што су из тих предмета учили. И не само то Они и овде проширују оно што су из тих предмета учили. За свако предавање њима треба много више грађе но што су је задобили слушајући сами те предмете у школи. За то морају много више да читају и да је траже.

УЧИТЕЉ Ек | У У 54