Учитељ

СВЕСКА 18. — БЕОГРАД 1596. МАЈ — година Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШИОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

РАЗВИТАК ДУШЕ

од РКО Ја БРЕ

НРЕБВОД-О РУСКО

пп (СВРШЕТАК) ·

Разлике у природниљл способностиљта. При одредби ових разлика ваља се постарати, да се што тачније _ оделе једно од другог природне способности у строгом, ужем смислу од резултата претходног васпитања и лругих спољашњих утицаја. Немогуће је потпуно оделити резултате ранијих утицаја, али их можемо свести на минимум, узев дете у најмлађим годинама или изабрав нов облик духовне радње.

Такво упоредно мерење способности, вршено над малом децом, потврдиће без сумње свакидање искуство родитеља и наставника, да су деца при самом рођењу обларена разним способностима у веома неједнаком ступњу.

Сваки индивид влада разним способностима и тежњама у одређеној сразмери, која чини његову природу или природни карактер, за разлику од карактера који

УЧИТЕЉ 6 у 63