Учитељ

ТЕТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ПТГАМПАРИЈИ ЕРАЉ. СРБИЈЕ

· 1897.

|, 7. |. а 2: > Лена И г · СВЕСКА 6. _ БИОГРАД АН 1897. „тодинА хм : . се ПЕДАГОШКО - НРИЖКЕВНИ ЛИОТ Па | · ОРГАН УЧИТЕЉ ског УДРУЖЕЊ А „ 5 - 7 аи И ИЗДАВАЧ | УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ | 8, к И УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: 1" ЂОНА ИВКОВИЋ и СВЕТОЗАР ВУЧОВИЋ. – "УЧИТЕ та а Уа : | + УРЕДНИК о нем. чолавовит, ј а . _ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ “ ; НИ – БЕОГРАД