Учитељ

ЧИТЕЉ

ПРДАГОШКО КЊИЖЕВНЕ ЛОСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ГОДИНА ХУШ СВЕСКА ЗА: АПРИЛ

иу

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

КЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТ. УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК: Станоје Николић подпрЕДСЕДНИК Раша Митровић |

чланови: Носта Крстић и Мих. Сретеновић учит. У БЕОГРАДУ

И УРЕДНИК Дим. | Соколовић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ПАРНА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА (КНЕЖЕВ СПОМЕНИК БР. 85) 1899.