Учитељ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГШНОНБННЕВН ЛИ ОРГАН УЧИТЕЉСКОР УДРУЖЕЊА

ГОДИНА ХЛХ СВЕСКА ЗА ОКТОМБАР

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

—____ УДРТИВВЕ

ЧЛАНОВИ КЊИЖЕВНОГ ОДЕЉНА ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Срећко И. Стевановић, Драгољуб С. Ђурђевић и 0. 6. Станишић

И УРЕДНИК - дим. Ј. Соколовић

УЧИТЕЉ у БЕОГРАДУ

БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА СВЕТОЗАРА НИКОЛИЋА — ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БРОЈ 2. 1899 6 5 ~