Учитељ

педш виневн Ли: ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДР УЖЕЊА

ГОДИНА ХЕХ

· СВЕСКА ЗА ДЕЦЕМБАР

=

ВЛАСНИН И ИЗДАВАЧ учитЕљЉОкКО УДРУЖЕЊЕ

ЧЛАНОВИ НЊИЖЕВНОГ ОДЕЉНА ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Срећко П. Стевановић, Драгољуб С. Ђурђевић и 6. 6. Станишић .

УРЕДНИК

Дим. ;. (Соколовић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

рони руне

БЕОГРАД, НИКОЛИЋА — ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БРОЈ 2. 1899.

ПРТАМПАРИЈА СВЕТОЗАРА