Учитељ

У ЕМ Ер

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

| | __ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

За чланове Учитељског

Удружења 5 динара, а за

1908, | остале 10 динара годи-

5 г 6 | шње. За српске школе и

гајнику Главнога Одбора | учитеље ван гравица а рукописи уреднику Овеска у. Год, ХМ | Краљ. Србије 6. кр. год.

Излази месечно у све-

скама од 5—6 табака | Београд, | Јануара

Претплата се шаље бла-

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ, УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | МИХ. М. СТАНОЈ ЕВИЋ

УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

УЧИТЕЉСКА ОЧЕКИВАЊА.

Већ је скоро година дана како је Министарство Просвете обећало, па чак и предузело неке кораке, да учини извесне поправке у данашњем закону о нар. школама и да протумачи неке нејасности којима су извесна учитељска права доведена у питање. Па ипак ни до данас дањи није ништа од тога свршено !

Ми се морамо чудити шта је томе узрок и тумачимо то тиме што се није с меродавног места унело у овај рад онолико топлине колико су учитељи очекивали.

Иначе не разумемо зашто би се толико чекало на остварење њихово...

Учитељи наши очекују:

1. Да се поправи стање млађих учитеља т.ј. да се донесе што пре законодавно објашњење чл. 81. зак. о нар. школама од 1904. г.

2. Да се подвргне ревизији превод плата извршен 1905. год. по коме учитељима, који су служили по закону од 1882. год., одузета по |! година за повишице и

УЧИТЕЉ 24