Учитељ

У ИН

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- | Б | ц | ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ: скама од 5—6 табака, воград, овембар За чланове Учитељског ПН | | Удружења 2 динара, а за 1908, | остале 10 динара годи| | шње. За српеке школе и

гајнику Главнога Одбора | Свеска |||, Год, ХМ, | 2атеље ван гравица | |

Претплата се шаље бла- |

а рукописи уреднику Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ИСПИТИ У ШКОЛАМА

У овогодишњој мартовској свесци „Вљстника воспиташа“ Пт. Вл. Аловенко упознаје читаоце са садржином читавога низа интересантних чланака, објављених у „Ленасћи! кг радавооасће Раусћојогје, Ратојовје ипа Нугтепе“ за 1907 годину. Између осталога, ту се он задржава на чланку Напз Рјесћег-а: „К психологији школских испита“.

Као што и сам наведени натпис казује, у чланку се третира једно од најважнијих питања из живота школина. Код свих педагошких раденика готово преовлађује мишљење, да су испити непотребни и излишни, јер се њима не постиже циљ коме треба да служе: не износе верну слику знања које су ученици у школи стекли. Ово се доказује и поменутим чланком Рјесћег-овим, на основи извршених експеримената. Стога, по мишљењу Пг. Лловенка, треба у школској организацији извршити корениту реформу, којом би се постигло да испити не изгледају више као „неизбежни.“

Рјесћега су заинтересовали опити које је извршио [ођзјеп са 54 ученика који нису имали више од осам година: он им је задао 20 простих аритметичних задатака (са дво цифреним бројевима) — први пут као обично разредно

УЧИТЕЉ 14