Учитељ

7 1 | УНИВ. БИБЛИОТЕРР 21" и. +2.7 716 99

|

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- |

скама од5—6 табака | Београд, Септембар

ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ:

да чланове УчитељскоУдружења 5 динара, а за остале 10 динара годиу ј: шње. За српске школе и гајнику Главнога Одбора 08, | Год, ХИХ | учитеље ван граница, а рукописи уреднику — | 1 Д. | | Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК

Претплата се шаље бла- 1909,

ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ. О

ЗАКОН 0 НАРОДНИМ ШКОЛАМА И ЊЕГОВО ИЗВОЂЕЊЕ,

Већ је 5 година од како је ступио у живот данашњи закон о народним школама.

За ово време могле ву се на пракси огледати његове одредбе, испитати његове добре стране, уочити недостатци ако их има, и извести најглавнији његови принципи и одредбе.

Држимо да је и време а и дужност наша да бацимо кратак поглед на све ово и да бар у најкраћим потезима пропратимо извођење закона у пракси и примену његову.

Давно је још казато да је сваки закон мртво слово на хартији. И најбољи закон ако се не изводи као што треба компромитоваће се а и најгори, ако се паметно изводи, не може донети велике штете. .

Данашњи закон о нар. школама заменио је закон од 1898 г. који је донесен за време једне политичке реакције. Овај закон од 1898 г. створио је незадовољство не само код учитеља него и код свих кругова јавнога мњења. Противу њега изјасниле су се 3 учитељске скупштине а био је непрестано, за све време свога живота, предмет нападаја и претресања у нашој журналистици. Ну и овај

УЧИТЕЉ