Учитељ

Зрнни

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно .у све- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

скама од 5—6 табака, Београд, новембар За чланове Учитељског

1910 Удружења 5 динара, а за

“ : остале 10 дин. годишње.

Претплата се шаље бла За срп. школе ван гра-

гајнику Главнога Одбора (в ||| Го ХИ вица Србије 10 круна а за а рукописи уреднику ! Д. ' учитеље 6. круна год.

Власник, за УЧиТтЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ, : УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАН ОЈ Е ВИЋ УРОЦП БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

М. Љевитина.

ПОКУШАЈ НОВЕ ШКОЛЕ

Слободна школска општина „Викерсдорф“ у Немачкој.

Кад се покаже да су стари облици школе потребни и по-

"десни само за оне слојеве друштвене, који се врло мало бринуо

растућим потребама живота, педагогике, а понајмање о самој деци, кад та школа престане задовољавати захтеве већине становништва, онда излази на сцену појединачка иницијатива, која је је мање подчињена оквирима утврђених установа и традиција, па стога и слободнија и оштријег, јачег вида. Она чини покушаје да приведе у живот и да оствари у практици оно, што јој дошаптавају потребе свакидашњег живота и потребе самог објекта васпитавања — дечије природе, у ширем смислу те речи.

Наравно, ти покушаји појединих лица, те од њих створене установе не могу бити идеалне у свима односима већ просто из тог једног узрока, што, будући засноване и изведене од појединог лица, или неког круга људи, оне неки пут носе и сувише јако обележје (отпечатак) личних погледа на свет, ограничене су у свом раду извесним делом каквог било друштвеног слоја, представљају слику његовог духовног и социјалног нивоса, који (ниво) не могу увек примити друге школе. Но на те нове установе и не треба гледати као на нешто довршено, као на нешто, чему без поговора и без измена треба да следују све друге школе

Учитељ 12