Учитељ

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

кг | | Излази месечно у све- | : | ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ: скама од 9—6 табака | Београд, јанјар | За чланове Учитељеског НЕ | | Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- | '9Н, | ПР 5 за | | да срп. школе ван грагајнику Главнога Одбора. | б у Г ХИ | | вица Србије 10 круна а за ' а рукописи уреднику | 8, од. | | учитеље 6. круна год.

ои =

Власник, за УЧитЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ЗАКОНУ О НАР. ШКОЛАМА.

Данашњи закон о народним школама ступио је у живот 1904. године. Он је те године заменио познати школски закон, од 1898. год., који је био донесен за време једне политичке реакције, закон којим су била многа права учитељска одузета, школске прилике скучене а учитељев положај знатно отежан. Последице тога закона биле су фаталне по нашу народну просвету и основну наставу и оне се још и данас опажају ....

Услед тога, што је положај учитеља основ. школа био тада сведен на један врло низак и бедан ниво, школе за спремање учитеља почеле су се празнити, многи ђаци чак и из последњих година учитељске школе напуштали су исту а нико се није хтео пријављивати на упис у школу ко је осећао у себи више моралне снаге и окрет ности да може себи наћи хлеба на другој страни, сему учиељству.

Они пак који су и после сазнања: да у учитељској служби морају провести 2 пуне године као бесплатни приправници, да морају служити 37 година у једној од најтежих служаба, да могу бити кажњени ако два пута узастопце и добар успех покажу, да могу бити отпуштени из службе кад год се Министру прохтело, ипак се примали ове службе показали су беспримерну љубав према народној просвети и идеалну оданост овоме позиву !....

Услед тога што је из учитељских школа излазило врло мален број учитељских кандидата, осетио се одмах мањат у учитељству.

Учитељ . 22