Учитељ

ПОДУ у олеаа

У ЧИТЕ ОВ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све-

- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: скама од 5—6 табака, Београд, Јуни да чланове Учитељског 19 ПИ 5 динара, а за остале 10 дин. годишње. Претплата, се шаље бла- : За срп. школе ван гра. гајнику Главнога Одбора, ( Х Г ХХ вица Србије 10 круна а за а рукописи уреднику 8, од, %

| учитеље 6. круна год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ, УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ИПАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГА УДРУЖЕЊА

Према правилима Учитељскога Удружења Управа Учит. Удружења сазива

ХХУШ УЧИТЕЉСКУ СКУПШТИНУ

у Београду на дан 6. августа ове године.

Пре отварања скупштине извршиће се свечано освећење Учитељскога Дома у присуству гостију.

А) ПРЕТХОДНА СКУПШТИНА.

Према чл. 35, 36 и 37 обавиће се претходно скупштина представника зборских Управа и Удружења у дане 4. и 5. августа.

Б) ОПШТА СКУПШИНА.

(на дан 6. августа)

Дневни ред: а) отварање скупштине и избор секретара; 6) извештаји председника зборова о раду Управе Удружења; в) избор Главног и Надзорног Одбора; г) претрес пројекта закона о нар. школама; г) предлози зборских управа и појединих чланова. Седнице Учитељске скупштине држаће се у Учит. Дому.

17. маја 1911. год. Београд УПРАВА УЧИТ. УДРУЖЕЊА

Учитељ 41