Учитељ

Година ХХХШ Јуни 1914, Свеска 10.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО - НЊИНЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА Година 18183—14.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ. (СМИЉАНИЋЕВА 35)

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

бветнолав Поповић, Крста Јонић, Чедомиљ Тодоровић, Влад. К Петровић, Милутин (Станковић Савка, Радичевићева, учитељи из Београда.

ову Сто с БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА „ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ“ Димитрија Гавриловића (1 у Аце М. Станојевића) Кнегиње Љуб У „аца број 6

из