Учитељ

608. |. ЈЕТМК |. Арг] __ВЕ. 10. 5ТЕМ 10. |

УЧИТЕЉ. РЕРАбОЗК! САВЗОР!8

ТА ЗТЕОСКО ОЗАУЕЗАМАМЈЕ ОСТТЕГЈА 1 5КОГ5К1 ДУОТ

"ОСНЕЕ

РЕРрАСОЗК! ГМ 2МАМЗУТУЕМ Ш5Т

Орган "Удружења Југословенских Учитеља

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ, учит. РЕФЕРЕНТ МИН. ПРОСВЕТЕ

БЕОГРАД Штампарија „СВ. САВА“ Бранкова бр. 16. — Телефон 249 1921.