Учитељ

пати и увери ране ривер нвет зоо лреру ен" - ИЕ а пе ЈЕ пита eroeyeeraeneneyaanarer am ae ae aa eo epa aan preneo n one:

Pa M o O ca MK ATP OK O OU ae

Костић чИт. леша | Смедерево

GOD: IDE MGI ИЕ Ма ~ БЕО, ЕУ 8.

УЧИТЕЉ _ PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I ŠKOLSKI ŽIVOT

UCITEL PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

Ортан Удружења Југословенских Учитеља i

а УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

(Смиљанићева 35, телефон 11997.

гтајбза

БЕОГРАД Штампарија „СВ. САВА“ Брачкова бр. 16. — Телефон 249 . 1922.

• • *: