Учитељ

ОР А H УДРУЖЕЊА PO УЧИТЕЉА

- УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ _

| (СМИЉАНИЋЕВА 35. — ТЕЛЕФОН 11-9).

– | БЕОГРАД ЊЕ ШТАМПАРИЈА „св, Сава“. . БРАНКОВА БР. 16. — BORI 5 |