Учитељ

528 Тома ода Костић бе | А Ра Пат o E

| бор, метком. осу) =-=____ БР. КА ЗЕВИ 1

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA | ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ)

СРЕ PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ (СМИЉАНИЋЕВА 35. — ТЕЛЕФОН 11-09) >

БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА „СВ. САВА“, — БРАНКОВА БР. 16. — ТЕЛЕФОН 249, 1924