Учитељ

Р | 5 ачелник Мин. | ~. А NO |, То 57 | анићева бр. 39 | 1 | | Ке У

град ЈАНКОВ БРОЈ | | GOD. VL LETNIK VI. (XXXIX) Januar BR. 5. ŠTEV. 5.

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

| ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I ŠKOLSKI ŽIVOT (ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ) |

„Ot VAŠA

У ЏСТТЕЕ PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

OPTAH УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

СМИЉАНИЋЕВА 35. — ТЕЛЕФОН 11-99.

| BEOTPAMJ | (ШТАМПАРИЈА „СВ. САВА“, — BPAHKOBA БР.16. — ТЕЛЕФОН 249 1926.