Учитељ

RON

па

Ме Мета. 27 CC“ - ie Бел OC

„Р 7 // ОС , раја

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ма 5ТРССМО USAVRŠAVANJE UČITELJA ! ŠKOLSKI ŽIVOT

сатни

ГЕМ. 5.

ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ)

UČITELJ

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

СТРУЧНИ ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК МиХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

СМИЉАНИЋЕВА 35 — ТЕЛЕФОН 11-99.

ВНОГРАД Штамперије „Св. Сава“, М. Сладековића, Бранкова ул. 16. — Телефон 249

1928.